UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szukaj na blogu bitcoin

Co przelicza algorytm Bitcoin? Czy to niebezpieczne?

Czasami pojawia się pytanie, czemu służą obliczenia wykonywane przez układy należące do górników, czy mają zastosowanie w realnym świecie i czy nie służą jakimś niewłaściwym celom, przykładowo ułatwiając przestępcom włamywanie się prywatnych komputerów i kradzież danych. Odpowiedź brzmi: nie. Algorytm Bitcoin korzysta z obliczeń w celu zabezpieczenia transakcji i własnej sieci.

Czytaj dalej...

Jak bankierzy powinni traktować zjawisko Bitcoina?


- Rozwój kryptowalut to wczesny etap zmiany paradygmatu
- Dzięki regulacjom instrumenty takie jak Bitcoin mogą stać się atrakcyjne dla sektora bankowego
- Dalsze przełomy będą zależeć od niepokornych, innowacyjnych wynalazców nowych technologii

Cały świat i jego system monetarny znajduje się w wielkim nieładzie, przez co warunki dla wprowadzenia i promowania środków alternatywnych w stosunku do tradycyjnego pieniądza chyba nigdy nie były korzystniejsze. Banki utraciły zaufanie swoich klientów, na co zresztą w wielu przypadkach zasłużyły. W jeszcze większym stopniu dotyczy to banków centralnych, a już najbardziej – rządów. Z tego względu moim zdaniem jest rzeczą naturalną, byśmy przyjrzeli się Bitcoinowi i kryptowalutom, a co ważniejsze, w pełni zrozumieli zarówno szanse, jak i zagrożenia dla tradycyjnego modelu bankowości, nieodłącznie związane z koncepcją zdecentralizowanego zatwierdzania transakcji, inteligentnych umów i instrumentów pochodnych.

Jesteśmy świadkami początków zmiany paradygmatu, a ci, którzy wkroczą w tę dziedzinę jako pierwsi, będą mogli zyskać duże przewagi konkurencyjne dzięki zaakceptowaniu i zrozumieniu tej przestrzeni.

Nauczka z historii Internetu

Dla mnie – jako jednego z pierwszych przedsiębiorców, który rozpoczął działalność w dziedzinie inwestycji internetowych – sceptycyzm wobec kryptowalut przypomina komentarze z połowy lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to przewidywano, że kiedyś bardzo duży odsetek klientów będzie zawierać transakcje przez Internet.

Czytaj więcej www.alebank.pl

Czytaj dalej...

BitCoin - finansowa rewolucja?

Jesz­cze za­le­d­wie kil­ka­na­ście lat te­mu nikt z nas nie wy­obra­żał so­bie pła­ce­nia w skle­pie ka­wał­kiem pla­sti­ku. Dziś wie­lu z nas nie wy­obra­ża so­bie ży­cia bez kart płat­ni­czych czy ban­ko­wo­ści in­ter­ne­to­wej i zwią­za­nych z tym udo­god­nień. Ota­cza­ją­cy nas świat zmie­nia się w spo­sób bar­dzo dy­na­micz­ny i nie­prze­wi­dy­wal­ny, dla­te­go to, co do nie­daw­na uzna­wa­li­śmy za uro­je­nia fa­nów scien­ce-fic­tion, co­raz czę­ściej sta­je się rze­czy­wi­sto­ścią.

Na po­cząt­ku 2009 ro­ku wy­star­to­wał pro­jekt o na­zwie Bit­Co­in, któ­ry ma szan­se zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać na­sze po­strze­ga­nie fi­nan­sów i pie­nię­dzy w jesz­cze więk­szym stop­niu niż wspo­mnia­ne wcze­śniej kar­ty płat­ni­cze czy ban­ko­wość in­ter­ne­to­wa. Czym wła­ści­wie jest Bit­Co­in i na czym po­le­ga je­go re­wo­lu­cja? Te­go do­wie­cie się na ko­lej­nych stro­nach ar­ty­ku­łu..

Historia pieniądza i nie tylko

Aby le­piej zro­zu­mieć na czym po­le­ga idea i in­no­wa­cyj­ność Bit­Co­ina, na­le­ży się naj­pierw cof­nąć nie­co, a na­wet nie­co bar­dziej w cza­sie, by prze­śle­dzić eta­py prze­mian w roz­li­cze­niach i ewo­lu­cji pie­nią­dza. Za­chę­cam więc do za­po­zna­nia się z bar­dzo skró­co­ną i uprosz­czo­ną, ale za­wie­ra­ją­cą naj­waż­niej­sze in­for­ma­cje z punk­tu wi­dze­nia dal­szej czę­ści ar­ty­ku­łu.

Wie­ki te­mu, for­mą wy­mia­ny han­dlo­wej był tzw. bar­ter, czy­li po pro­stu wy­mia­na to­war za to­war. Dwie stro­ny trans­ak­cji do­ga­dy­wa­ły się mię­dzy so­bą i usta­la­ły spra­wie­dli­wą wg nich za­mia­nę, np. 10 kur za jed­ną ko­zę, czy ko­pę jaj za wia­dro mle­ka. Ta­ka wy­mia­na speł­nia­ła swo­je za­da­nie, jed­nak mia­ła pew­ne nie­do­sko­na­ło­ści.

....

Z artykułu dowiesz się:

- Historia pieniądza i nie tylko

- Przyczyny powstania BitCoina

- Jak działa BitCoin?

- BitCoin w pigułce

Czytaj więcej overclock.pl

Czytaj dalej...

Dlaczego Bitcoin nie umrze?

Wirtualna waluta była bliska śmierci już wiele razy w ciągu swojego krótkiego, 4-letniego życia, jednak wciąż za każdym razem udaje jej się stanąć na nogi.

Adrianne Jeffries | 21 maja 2013

Miałam okazję być na Pierwszej Bitcoinowej Konferencji oraz Expo mającej miejsce w sierpniową sobotę roku 2011, na drugim piętrze hotelu w środkowym Manhattanie. Wirtualna waluta zasilała wtedy alternatywną ekonomię wartą 81 milionów dolarów. Gości było około 75, a większość z nich to długowłosi programiści oraz blade cypherpunki. Niektórzy przybyli aż ze Szwajcarii. Po zakończeniu rozmów, zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie.

Teraz ekonomia bitcoinowa warta jest już więcej niż miliard dolarów. Ostatniego weekendu na konferencji Bitcoin 2013 w San Hose McEnery Convention Center pojawiło się ponad 1000 osób. Było to znacznie bardziej profesjonalne wydarzenie zorganizowane przez organizację non-profiit, Bitcoin Foundation. Piątkowej nocy noszący smycze bitcoinowcy szturmowali budki pokazowe, dzierżąc przezroczyste plastikowe kubki z winem, podczas gdy profesjonalny komik otwierał zebranie wzbudzając przy tym niewiele entuzjazmu. „Demokraci, zróbcie hałas!” zawołał, na co odpowiedziały mu pozbawione siły oklaski. „Republikanie, teraz wy!”- tu było to samo. Komik stał zdezorientowany, aż jakiś szyderca przypomniał mu o trzeciej grupie; „Libertarianie, zróbcie hałas!”- i tym razem było dużo hałasu.

Bitcoin 2013 miał w składzie cztery stanowiska mówców, serwowane było jedzenie, a i nie zabrakło miejsca na zabawę przy barze. Była też przemowa wieczoru wygłoszona przez Camerona i Tylera Winklevoss, bliźniaków – wioślarzy znanych nam z „The Social Network”, którzy ostatnio kupili 1% wszystkich Bitcoinów w obiegu.

Czytaj więcej bitcoinet.pl/2013/05/28/dlaczego-bitcoin-nie-umrze

Czytaj dalej...

Oszustwa Bitcoin - Poznaj metody złodziei kryptowalut

Bitcoin zdobywa coraz większą popularność. Jest obecnie numerem jeden w świecie kryptowalut i szansą na zmianę ekonomii świata. Lecz mimo swoich zalet i możliwości jakie daje użytkownikom, łatwo jest stracić bitcoiny przez niedbałość użytkownika lub zwykłego pecha.

Poniżej postaram się przedstawić znane mi metody kradzieży lub sposób jak stracić bitcoiny.

Poznając metody i możliwości utraty Bitcoin czy to Litecoina lub innych kryptowalut, będziesz w stanie uniknąć oszustwa, jak i błędów, które mogłyby doprowadzić do utraty wirtualnych monet.

Tak jak wcześniej nauczyliśmy się korzystać z pieniędzy typu fiat (zł, usd) mając zasady. To tak samo musimy mieć i trzymać się zasad bezpieczeństwa wobec kryptowalut.

Czytaj dalej...

Jednorożec afrykański a Satoshi Nakamoto

Jednorożec

Starożytne egzebra-giraffeipskie mity oraz płaskorzeźby we wnętrzach piramid sugerowały istnienie tajemniczego stworzenia: w połowie zebry a w połowie żyrafy. Dziewiętnastowieczni angielscy podróżnicy, którzy natknęli się na tą informację nazwali to legendarne zwierzę afrykańskim jednorożcem. Nawiązywało to do mitu jednorożca, który w kulturze europejskiej ilustruje dziwaczną fantazję i naukową niemożliwość. Nieco później podróżnicy, którzy eksplorowali środkową Afrykę trafili na pigmejów, którzy twierdzili, że często widują i polują na takie stworzenia przypominające w połowie żyrafy a w połowie zebry. Jeden z brytyjskich podróżników, arystokrata i urzędnik kolonialny sir Harry Johnson wracając z Afryki przywiózł nawet do Anglii kupione od pigmejów skóry „pół-zebry-pół-żyrafy”. Ponadto ekscentryczny Anglik utrzymywał, że stworzenia te mają niezwykle długie niebieskie języki, których używają by umyć swoje powieki i czyścić uszy. Oczywiście w czasach Darwina biologowie już doskonale wiedzieli, że zebry nie krzyżują się z żyrafami. Żaden też ssak nie sięga niebieskim (sic!) językiem do uszu! Racjonalnie więc uznano, że sir Harry Johnson cierpi na jakiś rodzaj poważnego zaburzenia psychicznego spowodowanego zapewne zbyt długim przebywaniem w tropikach. Kilka lat później zdarzyła się jednak rzecz sensacyjna… W 1908 roku do zoo Antwerpii przywieziono z Afryki pierwszą parę okapi. To zwierzę z rodziny żyrafowatych, którego umaszczenie przypomina paskowaną zebrę. Okapi ma też niebieski język długości około 35 cm (potrafi sięgnąć nim do uszu). Opinia ekscentrycznego dziwaka okazała się prawdziwa.
Lama

Zostawmy okapi i weźmy lamę. Konkretnie Dalajlamę. Mamy tym razem rok 19

Czytaj więcej www.koc.pl/wp/?p=8378

Czytaj dalej...

Bitcoin – ku przestrodze!

Wielokrotnie w ostatnich czasach pytano się mnie o Bitcoin i paradoksalnie fakt, że coś wzbudza aż tak duże zainteresowanie ułatwiał mi bardzo odpowiedź.

W moim nagraniu z 26 listopada przestrzegałem przed nachodzącym załamaniem kursu – stwierdziłem że „zawsze kiedy jakieś aktywo wzbudza tak duże emocje i zainteresowanie mediów szerokiego nurtu, dziennikarzy, oznacza to w 9 przypadkach na 10 zbliżający się koniec rajdu”. Zalecałem raczej zainteresowanie się biznesami powiązanymi z wydobywaniem kryptowaluty, bądź z serwisami płatności, raczej niż inwestowanie w sam BTC. Przywołałem nawet słynne powiedzenie: „na gorączce złota najwięcej zarobili producenci łopat i sitek” :-)

Poniżej moje nagranie z 26.11.2013 roku, w którym omówiłem Bitcoin – wtedy BTC chodził jeszcze po 2550 zł…od tego czasu kryptowaluta straciła ponad 21%. Od szczytu z 2013 roku spadł już ponad 40% i dalej spada…

Czytaj więcej https://longterm.pl/bitcoin-ku-przestrodze/

 

Czytaj dalej...

Kiedy bitcoin podlega realnym podatkom?

Wirtualne środki płatnicze nie są opodatkowane, dopóki nie będą wymienione na prawdziwe pieniądze lub towary. Wtedy płaci się PIT i ewentualnie VAT.

W internecie toczy się życie równoległe do prawdziwego, więc kwestią czasu było pojawienie się w nim wirtualnej waluty. Najbardziej znaną jest bitcoin, czyli elektroniczny ekwiwalent prawdziwego pieniądza wymyślony w 2009 r. przez internautę Satoshiego Nakamoto. Można nim płacić np. za usługi internetowe. Inne to m.in. Amazon coins, wirtualne kredyty Facebooka, litecoiny (mają zastąpić bitcoiny) czy cyfrowe odpowiedniki dolarów i złota, którymi płaci się w grach internetowych (np. Linden Dolar w grze „Second Life”). Coraz częściej takie środki płatnicze wkraczają jednak do realnego świata. Przykładowo w kwietniu 2013 r. pewna rodzina z Teksasu kupiła za 300 bitcoinów – będące wtedy odpowiednikiem 39 tys. dolarów – porsche.

Czytaj więcej podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/728617,kiedy-bitcoin-podlega-realnym-podatkom.html

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS