UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szukaj na blogu bitcoin

Jak banki zarabiają na inflacji i dlaczego deflacja jest ich wrogiem.

Od dłuższego czasu jesteśmy karmieni przez media informacjami, że należy walczyć z deflacją oraz pobudzić inflację. Deflacja podobno jest przyczyną depresji gospodarczej podczas, gdy „kontrolowana inflacja” jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.
Jak jest naprawdę? Wolimy gdy ceny rosną czy spadają? Cieszymy się, gdy możemy kupić coś taniej niż przed rokiem czy drożej?

Otóż deflacja czyli ogólny spadek cen, jest czymś zupełnie naturalnym w zdrowej gospodarce. Spadek cen jest efektem wzrostu produktywności w efekcie wdrażania nowych technologii czy masowej produkcji.

Załóżmy, że powstaje nowy wynalazek np. dwukrotnie szybszy procesor. Jego producent mając przewagę technologiczną inkasuje ogromne marże, gdyż jego produkt jest innowacyjny i jak na razie nie ma konkurencji. Z czasem jednak kolejne firmy wchodzą na rynek kopiując produkt. Ceny ulegają obniżeniu, co jest efektem większej konkurencji. Konsument na tym zyskuje, gdyż za tą samą kwotę może nabyć lepszy produkt.

Czytaj więcej niepoprawni.pl

Czytaj dalej...

BitCoin - finansowa rewolucja?

Jesz­cze za­le­d­wie kil­ka­na­ście lat te­mu nikt z nas nie wy­obra­żał so­bie pła­ce­nia w skle­pie ka­wał­kiem pla­sti­ku. Dziś wie­lu z nas nie wy­obra­ża so­bie ży­cia bez kart płat­ni­czych czy ban­ko­wo­ści in­ter­ne­to­wej i zwią­za­nych z tym udo­god­nień. Ota­cza­ją­cy nas świat zmie­nia się w spo­sób bar­dzo dy­na­micz­ny i nie­prze­wi­dy­wal­ny, dla­te­go to, co do nie­daw­na uzna­wa­li­śmy za uro­je­nia fa­nów scien­ce-fic­tion, co­raz czę­ściej sta­je się rze­czy­wi­sto­ścią.

Na po­cząt­ku 2009 ro­ku wy­star­to­wał pro­jekt o na­zwie Bit­Co­in, któ­ry ma szan­se zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać na­sze po­strze­ga­nie fi­nan­sów i pie­nię­dzy w jesz­cze więk­szym stop­niu niż wspo­mnia­ne wcze­śniej kar­ty płat­ni­cze czy ban­ko­wość in­ter­ne­to­wa. Czym wła­ści­wie jest Bit­Co­in i na czym po­le­ga je­go re­wo­lu­cja? Te­go do­wie­cie się na ko­lej­nych stro­nach ar­ty­ku­łu..

Historia pieniądza i nie tylko

Aby le­piej zro­zu­mieć na czym po­le­ga idea i in­no­wa­cyj­ność Bit­Co­ina, na­le­ży się naj­pierw cof­nąć nie­co, a na­wet nie­co bar­dziej w cza­sie, by prze­śle­dzić eta­py prze­mian w roz­li­cze­niach i ewo­lu­cji pie­nią­dza. Za­chę­cam więc do za­po­zna­nia się z bar­dzo skró­co­ną i uprosz­czo­ną, ale za­wie­ra­ją­cą naj­waż­niej­sze in­for­ma­cje z punk­tu wi­dze­nia dal­szej czę­ści ar­ty­ku­łu.

Wie­ki te­mu, for­mą wy­mia­ny han­dlo­wej był tzw. bar­ter, czy­li po pro­stu wy­mia­na to­war za to­war. Dwie stro­ny trans­ak­cji do­ga­dy­wa­ły się mię­dzy so­bą i usta­la­ły spra­wie­dli­wą wg nich za­mia­nę, np. 10 kur za jed­ną ko­zę, czy ko­pę jaj za wia­dro mle­ka. Ta­ka wy­mia­na speł­nia­ła swo­je za­da­nie, jed­nak mia­ła pew­ne nie­do­sko­na­ło­ści.

....

Z artykułu dowiesz się:

- Historia pieniądza i nie tylko

- Przyczyny powstania BitCoina

- Jak działa BitCoin?

- BitCoin w pigułce

Czytaj więcej overclock.pl

Czytaj dalej...

Oszustwa Bitcoin - Poznaj metody złodziei kryptowalut

Bitcoin zdobywa coraz większą popularność. Jest obecnie numerem jeden w świecie kryptowalut i szansą na zmianę ekonomii świata. Lecz mimo swoich zalet i możliwości jakie daje użytkownikom, łatwo jest stracić bitcoiny przez niedbałość użytkownika lub zwykłego pecha.

Poniżej postaram się przedstawić znane mi metody kradzieży lub sposób jak stracić bitcoiny.

Poznając metody i możliwości utraty Bitcoin czy to Litecoina lub innych kryptowalut, będziesz w stanie uniknąć oszustwa, jak i błędów, które mogłyby doprowadzić do utraty wirtualnych monet.

Tak jak wcześniej nauczyliśmy się korzystać z pieniędzy typu fiat (zł, usd) mając zasady. To tak samo musimy mieć i trzymać się zasad bezpieczeństwa wobec kryptowalut.

Czytaj dalej...

Opis działania obecnej wersji protokołu sieci Bitcoin

Artykuł autorstwa Pana Michaela Nielsena. Tłumaczenie własne, za zgodą Pana Michaela Nielsena. Pierwotnie esej został opublikowany 6 grudnia 2013 roku w Internecie pod adresem http://www.michaelnielsen.org/ddi/how-the-bitcoin-protocol-actually-works/. Artykuł został przez Bruce'a Schneiera skomentowany tymi słowami:

To najlepszy opis protokołu Bitcoin jaki do tej pory przeczytałem.

Tłumaczenie może zawierać błędy. Jeśli tak jest, to bardzo przepraszam i proszę o zwrócenie mi na nie uwagi, wtedy je poprawię. Zwrócić uwagę można m.in. poprzez ten wątek. Jednocześnie oświadczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w tym artykule. Informacji tych używasz na własne ryzyko.

Życzę miłego czytanie jednego z najobszerniejszych artykułów w języku polskim poświęconych tematowi jak działa Bitcoin. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli bezpieczniej i efektywniej wykorzystywać tę internetową kryptowalutę, dzięki zrozumieniu czym jest Bitcoin.


Opis działania obecnej wersji protokołu sieci Bitcoin.

Oryginalny tytuł: How the Bitcoin protocol actually works
Autor: Michael Nielsen
Tłumaczenie: uzytkownikubunt

Wiele tysięcy artykułów zostało napisanych w celu wyjaśnienia, czym jest Bitcoin, Internetowa, działająca w oparciu o sieć rozproszoną, waluta. Większość z tych artykułów daje ogólnikowy opis działania protokołu kryptograficznego, omijając wiele szczegółów. Nawet te artykuły, które drążą temat głębiej często omijają bardzo ważne szczegóły. Moim celem w tym artykule jest wyjaśnienie głównych idei stojących za protokołem Bitcoin w sposób jasny, łatwy, wyczerpujący temat. Zaczniemy od ogólnych zasad, budując szerokie teoretyczne zrozumienia jak działa protokół, a następnie zaczniemy zagłębiać się w konkretne detale, rozpatrując surowe dane transakcji Bitcoin.

Czytaj więcej dug.net.pl/tekst/260/opis_dzialania_obecnej_wersji_protokolu_sieci_bitcoin_

Czytaj dalej...

Słownik pojęć

Adres

Adres Bitcoin używany jest by wysyłać i odbierać transakcje w sieci Bitcoin. Zawiera łańcuch znaków alfanumerycznych, może być również zwizualizowany jako QR code. Adres Bitcoin można otrzymać posługując się kluczem publicznym, ponieważ jest on jego haszem.

Czytaj dalej...

Jak bezpiecznie przechowywać Bitcoin Litecoin i inne - zasady

Ochrona środków zgromadzonych w twoim portfelu wymaga podstawowych zasad obchodzenia się z nim.
Tak jak w świecie realnym, portfel musi być zabezpieczony. Bitcoin czy Litecoin pozwalają na przelewanie wartości na cały świat w prosty i szybki sposób. Sama technologia wykorzystana do budowy monet cyfrowych jest bardzo bezpieczna, wykorzystuje bezpieczne funkcje skrótu i sieć rozproszoną do potwierdzenia prawidłowości wykonanej transakcji. Problemem i najsłabszym ogniwem jest człowiek.

Czytaj dalej...

Zakładanie i obsługa portfela Bitcoin

Aby rozpocząc przygodę z Bitcoin, należy założyć sobie swój portfel. W tym celu należy udać się na stronę oficjalną Bitcoin http://bitcoin.org/pl/wybierz-swoj-portfel oraz wybrać jeden z podanych tam portfeli. W tym poradniku opiszę portfel Bitcoin-QT. Po ściągnięciu i zainstalowaniu tego programu, można zaobserwować, że pobiera on z sieci dane i próbuje się zsynchronizować. Jest to działanie pożądane, ponieważ w pobieranych blokach znajduje się pełna historia transakcji Bitcoin i są one niezbędne do działania sieci. Pobieranie ich może chwilę potrwać, nie przeszkadza to jednak w zapoznawaniu się z interfejsem programu.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS