UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szukaj na blogu bitcoin

8 dokumentów o Bitcoin wartych obejrzenia

Bitcoin jest skomplikowanym projektem i dla kompletnego laika nie jest wcale proste zrozumienie jego działania oraz potencjału jaki w nim drzemie. Filmy dokumentalne są świetną formą edukacji oraz w prosty i przejrzysty sposób pokazują jak Bitcoin zmienia świat dając ludziom nowe możliwości przez co dużo łatwiej zrozumieć ten fenomen.
Te 8 dokumentów pokazuje jak w różnych częściach świata wygląda oswajanie się ludzi z Bitcoin i pokazuje jakie wyzwania jeszcze przed nami stoją.

1. ‘Bitcoin: The End of Money As We Know It’

Razem z wynalezieniem łańcucha bloków oraz protokołu Bitcoin, Satoshi Nakamoto stworzył walutę jakiej jeszcze nigdy nigdy w historii ludzkości nie mieliśmy. Całkowicie wiarygodna i zdecentralizowana natura Bitcoin czyni go bardzo groźnym konkurentem dla znanych nam systemów bankowych oraz walut fiat.

Czytaj więcej coinformacje.pl

Czytaj dalej...

Wpływ Austriaków na powstanie Bitcoina

Wydawało się, że Bitcoin pojawił się znikąd na początku 2009 roku jako jednolity system monetarny i płatniczy — coś czego nikt nie przewidywał. To prawda, że pierwszymi którzy dostrzegli jego zalety i potencjał byli programiści oraz hakerzy. Publikowali oni swoje dzieła w dziwnych miejscach — ich prace nie są dostępne w bibliotekach uniwersyteckich. Jest tego zbyt wiele, aby samemu to zrozumieć, nie ma też na ten temat żadnej literatury naukowej Jednakże piękno Bitcoina polega na tym, że można po prostu zacząć go używać, i nauczyć się wszystkiego od podstaw.

Jeżeli o mnie chodzi, byłem nieufny wobec Bitcoina przez dwa lata, odkąd usłyszałem o nim pierwszy raz. Pomysł, że pieniądz mógłby być w jakiś sposób tworzony przez komputer bez żadnych zewnętrznych i fizycznych fundamentów, wydawał się szaleństwem. W pewien sposób wydawało się to sprzeczne ze wszystkim, co wiemy o pieniądzu.

Czytaj więcej mises.pl/blog/

Czytaj dalej...

BitCoin - finansowa rewolucja?

Jesz­cze za­le­d­wie kil­ka­na­ście lat te­mu nikt z nas nie wy­obra­żał so­bie pła­ce­nia w skle­pie ka­wał­kiem pla­sti­ku. Dziś wie­lu z nas nie wy­obra­ża so­bie ży­cia bez kart płat­ni­czych czy ban­ko­wo­ści in­ter­ne­to­wej i zwią­za­nych z tym udo­god­nień. Ota­cza­ją­cy nas świat zmie­nia się w spo­sób bar­dzo dy­na­micz­ny i nie­prze­wi­dy­wal­ny, dla­te­go to, co do nie­daw­na uzna­wa­li­śmy za uro­je­nia fa­nów scien­ce-fic­tion, co­raz czę­ściej sta­je się rze­czy­wi­sto­ścią.

Na po­cząt­ku 2009 ro­ku wy­star­to­wał pro­jekt o na­zwie Bit­Co­in, któ­ry ma szan­se zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać na­sze po­strze­ga­nie fi­nan­sów i pie­nię­dzy w jesz­cze więk­szym stop­niu niż wspo­mnia­ne wcze­śniej kar­ty płat­ni­cze czy ban­ko­wość in­ter­ne­to­wa. Czym wła­ści­wie jest Bit­Co­in i na czym po­le­ga je­go re­wo­lu­cja? Te­go do­wie­cie się na ko­lej­nych stro­nach ar­ty­ku­łu..

Historia pieniądza i nie tylko

Aby le­piej zro­zu­mieć na czym po­le­ga idea i in­no­wa­cyj­ność Bit­Co­ina, na­le­ży się naj­pierw cof­nąć nie­co, a na­wet nie­co bar­dziej w cza­sie, by prze­śle­dzić eta­py prze­mian w roz­li­cze­niach i ewo­lu­cji pie­nią­dza. Za­chę­cam więc do za­po­zna­nia się z bar­dzo skró­co­ną i uprosz­czo­ną, ale za­wie­ra­ją­cą naj­waż­niej­sze in­for­ma­cje z punk­tu wi­dze­nia dal­szej czę­ści ar­ty­ku­łu.

Wie­ki te­mu, for­mą wy­mia­ny han­dlo­wej był tzw. bar­ter, czy­li po pro­stu wy­mia­na to­war za to­war. Dwie stro­ny trans­ak­cji do­ga­dy­wa­ły się mię­dzy so­bą i usta­la­ły spra­wie­dli­wą wg nich za­mia­nę, np. 10 kur za jed­ną ko­zę, czy ko­pę jaj za wia­dro mle­ka. Ta­ka wy­mia­na speł­nia­ła swo­je za­da­nie, jed­nak mia­ła pew­ne nie­do­sko­na­ło­ści.

....

Z artykułu dowiesz się:

- Historia pieniądza i nie tylko

- Przyczyny powstania BitCoina

- Jak działa BitCoin?

- BitCoin w pigułce

Czytaj więcej overclock.pl

Czytaj dalej...

Bitcoin: spekulacja czy szansa? Historia wirtualnej waluty

Kiedy w XIX wieku rozpoczęła się epoka gorączki złota, tysiące ludzi porzuciło swoją pracę i codzienną egzystencję z myślą o bogactwie.

Sukces był mglisty, jednak perspektywa szybkich i łatwych pieniędzy była kusząca. Współczesna gorączka złota 2.0 przebiega w sposób znacznie mniej spektakularny, bo niegdysiejsze kilofy zostały zastąpione przez połączone w sieci komputery, które przez 24 godziny na dobę wydobywają bogactwa. Przedmiot pożądania ma charakter wyłącznie cyfrowy i nosi nazwę bitcoin.
O gorączce złota XXI wieku przez całe lata wiedziała tylko mała grupa internetowych pionierów. Jednak pod koniec 2013 roku gwałtownie wzrosła wartość, a tym samym i znaczenie bitcoina: jeden bitcoin ma już wartość do 1000 euro.

Banki i państwa na całym świecie uznają wirtualną walutę, nawet jeśli diametralnie różnią się w szacunkach jej wartości. Czy mamy do czynienia z narodzinami globalnej waluty przyszłości?

Czytaj więcej www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2014/03/bitcoin---historia-wirtualnej-waluty.aspx

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS