UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szukaj na blogu bitcoin

BitCoin - finansowa rewolucja?

Jesz­cze za­le­d­wie kil­ka­na­ście lat te­mu nikt z nas nie wy­obra­żał so­bie pła­ce­nia w skle­pie ka­wał­kiem pla­sti­ku. Dziś wie­lu z nas nie wy­obra­ża so­bie ży­cia bez kart płat­ni­czych czy ban­ko­wo­ści in­ter­ne­to­wej i zwią­za­nych z tym udo­god­nień. Ota­cza­ją­cy nas świat zmie­nia się w spo­sób bar­dzo dy­na­micz­ny i nie­prze­wi­dy­wal­ny, dla­te­go to, co do nie­daw­na uzna­wa­li­śmy za uro­je­nia fa­nów scien­ce-fic­tion, co­raz czę­ściej sta­je się rze­czy­wi­sto­ścią.

Na po­cząt­ku 2009 ro­ku wy­star­to­wał pro­jekt o na­zwie Bit­Co­in, któ­ry ma szan­se zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać na­sze po­strze­ga­nie fi­nan­sów i pie­nię­dzy w jesz­cze więk­szym stop­niu niż wspo­mnia­ne wcze­śniej kar­ty płat­ni­cze czy ban­ko­wość in­ter­ne­to­wa. Czym wła­ści­wie jest Bit­Co­in i na czym po­le­ga je­go re­wo­lu­cja? Te­go do­wie­cie się na ko­lej­nych stro­nach ar­ty­ku­łu..

Historia pieniądza i nie tylko

Aby le­piej zro­zu­mieć na czym po­le­ga idea i in­no­wa­cyj­ność Bit­Co­ina, na­le­ży się naj­pierw cof­nąć nie­co, a na­wet nie­co bar­dziej w cza­sie, by prze­śle­dzić eta­py prze­mian w roz­li­cze­niach i ewo­lu­cji pie­nią­dza. Za­chę­cam więc do za­po­zna­nia się z bar­dzo skró­co­ną i uprosz­czo­ną, ale za­wie­ra­ją­cą naj­waż­niej­sze in­for­ma­cje z punk­tu wi­dze­nia dal­szej czę­ści ar­ty­ku­łu.

Wie­ki te­mu, for­mą wy­mia­ny han­dlo­wej był tzw. bar­ter, czy­li po pro­stu wy­mia­na to­war za to­war. Dwie stro­ny trans­ak­cji do­ga­dy­wa­ły się mię­dzy so­bą i usta­la­ły spra­wie­dli­wą wg nich za­mia­nę, np. 10 kur za jed­ną ko­zę, czy ko­pę jaj za wia­dro mle­ka. Ta­ka wy­mia­na speł­nia­ła swo­je za­da­nie, jed­nak mia­ła pew­ne nie­do­sko­na­ło­ści.

....

Z artykułu dowiesz się:

- Historia pieniądza i nie tylko

- Przyczyny powstania BitCoina

- Jak działa BitCoin?

- BitCoin w pigułce

Czytaj więcej overclock.pl

Ostatnio zmieniany: niedziela, 25 maj 2014 23:13
Administrator

Administrator Bitmon.pl

Napiwek
  • Bitcoin
  • LitecoinLaAuyVvNHKu7pMcYMqPFK5U9mQEeAWzHG9
  • DogecoinDPneaREVWx67wourmVAP94whw5TsWNNP8V